Yhdistyksen säännöt-Finland Ukraina Ostrobotniia Kalyna rf

REKISTERÖIDYN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Finland Ukraina Ostrobotniia Kalyna rf. Yhdistyksen kotipaikka on Vöyri.

2 § Toiminnan tarkoitus

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on suojella ja edistää ukrainalaisen kulttuurin tuntemusta, kulttuuriperinnettä ja kiinnostusta ukrainan kieleen. Sekä lisätä yhteistyötä ja kulttuurista yhteistyötä Suomen ja Ukrainan sekä heidän kansalaistensa välillä. Edistää integraatiota ja lisätä Ukrainan kansan ja olojen tuntemusta. Yhdistyksen tarkoituksena on myös tarjota humanitääristä apua ja tukea Ukrainalle auttamalla heitä itsenäisyystaistelussa ja jälleenrakentamisessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää kokouksia, kursseja ja luentoja
 • järjestää kulttuuritapahtumia, keskustelutilaisuuksia ja juhlia
 • julkaisee maata esittelevää kirjallisuutta ja muuta materiaalia
 • harjoittaa tiedotus-ja valistusyhteistyötä
 • järjestää tieto- ja opintomatkoja jäsenistölleen
 • järjestää yhteisiä tapahtumia ja retkiä
 • tekee yhteistyötä muiden vastaavien yhdistysten kanssa
 • järjestää anniskelua yhdistyksen toimintaan liittyvissä tilaisuuksissa.
 • vastaanottaa lahjoituksia, järjestää kirpputoreja, kerää ruokaa, vaatteita, tarvikkeita, ajoneuvoja, elektronisia ja muita laitteita sekä yksityishenkilöille että armeijalle ja sairaanhoidolle Ukrainassa. Lahjoitettuja varoja voidaan käyttää myös edellä mainittujen järjestely-, hankinta-, kuljetus- ja muihin kuluihin sekä tarvittaessa niiden kunnostamiseen.
 • yhdistys voi käyttää omia varojaan ja varainhankinnan kautta saamiaan varoja edellä mainittuihin tarkoituksiin 
 • yhdistys tekee myös yhteistyötä muiden yhdistysten ja järjestöjen kanssa varainhankinnassa ja lahjoituksissa yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi
 • yhdistys hakee hankeavustuksia ja avustuksia voidakseen toteuttaa tarkoituksensa.

Yhdistyksen arvot pohjautuvat YK:n ihmisoikeuksien julistuksen mukaisiin oikeuksiin. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa taloudellista voittoa itselleen tai jäsenistölleen. Yhdistys on voittoa tavoittelematon. Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä järjestää arpajaisia, kirpputoreja, myyjäisiä sekä muita vastaavia tilaisuuksia ja tapahtumia. Yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja, ottaa vastaan testamentteja, lahjoituksia, järjestää varainkeruuta ja arpajaisia. Tarvittaessa yhdistys hakee asianmukaiset viranomaisluvat toiminnalleen. Yhdistys voi hakea apurahoja ja avustuksia.

3 § Jäsenistö

Yhdistyksen jäsen on jokainen, joka vuosittain suorittaa vuosikokouksen määrittelemän jäsenmaksun.  Jäsenanomuksen hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.  Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä tai erottaa jäsenen.  Jäsen, joka yli kaksi vuotta peräkkäin laiminlyö jäsenmaksunsa maksamisen, erotetaan yhdistyksestä. Mikäli yhdistyksen jäsenyys päättyy tai jos yhdistys katsoo jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, suoritettuja jäsenmaksuja tai muita maksuja ei palauteta.

4 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen nimeämä hallitus, jossa on 3-10 jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee joukostaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus voi nimetä joukostaan tai sen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja tarvittaessa muita toimijoita. Hallituksen koollekutsujana toimii puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt koollekutsujana toimii varapuheenjohtaja, kun se katsotaan tarpeelliseksi tai vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) sen jäsenistä, mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Asiat ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Mikäli äänet menevät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Vaaleissa kuitenkin arpa.

Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, yhdistyksen ylimääräinen kokous voi täydentää kokoonpanoa jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallituksen tehtäviin kuuluu ensisijaisesti:

 • seurata ja varmistaa että yhdistyksen tarkoitus toteutuu
 • seurata hallinnon ja varainhoidon tarkoituksenmukaista toteutumista ja varmistaa niiden jatkuvuuden sekä huolehtia, että kirjanpito on lain ja yleisten laskentaperiaatteiden mukainen 
 • esitellä tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen vuosikokoukselle
 • laatia seuraavan vuoden talousarvioesitys yhdistyksen vuosikokoukselle
 • ylläpitää jäsenrekisteriä
 • koollekutsuu yhdistyksen kokoukset
 • palkata ja erottaa toiminnanjohtaja
 • ottaa tarvittaessa kantaa henkilökunnan palkkaamiseen

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin tai hallituksen jäsenet, toiminnanjohtaja tai muu hallituksen nimeämä henkilö, kaksi yhdessä.

6 § Toiminnantarkastaja/tilintarkastaja

Yhdistyksellä on yksi (1) varsinainen toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Toiminnantarkastajan/tilintarkastajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

7 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on yhden kalenterivuoden pituinen.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua, hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä, myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä äänioikeutetulla yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 § Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

10 § Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastuskertomus tai tilintarkastajien lausunto
 • vahvistetaan tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • päätetään jäsenmaksun suuruus
 • vahvistetaan seuraavan toimintakauden talousarvio
 • hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle toimikaudelle
 • päätetään hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien tai toiminnantarkastajan palkkioista
 • päätetään hallituksen jäsenmäärästä seuraavalle toimikaudelle
 • valitaan hallituksen jäsenet, tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 • muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle riittävän ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous tulee pitää, mikäli yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kymmennesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii erityisestä syystä.

11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta, kiinteistön ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on mainittava kokouskutsussa. Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

12 § Yhdistyslain soveltaminen

Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia