1§ Föreningens namn, hemort och språk

Föreningens namn är Finland Ukraina Ostrobotniia Kalyna rf, Finland Ukraina Ostrobotniia Kalyna ry. Föreningens hemort är Vörå.  

2 § Syfte och verksamhetsformer

Syftet med föreningen är att värna och främja kännedomen om ukrainsk kultur, kulturtraditioner och intresset för det ukrainska språket samt öka samverkan och det kulturella samarbetet mellan Finland och Ukraina och deras folk. Befrämja integrationen och öka kunskapen om folket och förhållandena i Ukraina. Föreningens syfte är även att ge humanitär hjälp och bistånd till Ukraina för att hjälpa dem i deras självständighetssträvan och återuppbyggnad.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att

 • arrangera möten, kurser och föredrag
 • ordna kulturevenemang, diskussioner, vänskapscaféer och fester
 • sprida litteratur och annat material som presenterar länderna
 • bedriva informations- och upplysningsverksamhet
 • ordna informations- och studieresor för sina medlemmar
 • arrangera gemensamma evenemang och utflykter
 • samarbetar med andra motsvarande föreningar
 • bedriva utskänkningsverksamhet i anslutning till de evenemang som föreningen arrangerar.
 • Motta donationer, ordna loppisar, insamling av mat, kläder, förnödenheter, fordon, elektronisk och annan utrustning till såväl enskilda människor som armén och sjukvården i Ukraina. Donerade medel kan även användas för arrangerandet, inköp, transport och andra omkostnader samt vid behov iståndsättning av ovannämnda.
 • föreningen kan med egna medel och med medel från insamlingar använda medlen för ovanstående ändamål.
 • föreningen samarbetar även med andra föreningar och organisationer vid medelinsamlingar och donationer för att för att förverkliga föreningens syfte
 • föreningen ansöker om projektbidrag och understöd för att kunna verskälla sina syften.Föreningens värdegrund utgår från en människosyn där människans värde är okränkbart i enlighet med FN:s deklaration för mänskliga rättigheter. Föreningens huvudsakliga avsikt är inte att skaffa vinst eller annan ekonomisk förtjänst åt föreningen eller sina medlemmar. För att säkerställa kontinuiteten i verksamheten kan föreningen äga för verksamheten nödvändig lös och fast egendom samt ordna lotterier loppisar, basarer ochandra jämförbara tillställningar och evenemang. Föreningen kan uppbära medlemsavgifter, ta emot testamenten, donationer och understöd samt ordna penninginsamlingar och lotterier. Föreningen söker vid behov tillstånd av lämplig myndighet för sin verksamhet. Föreningen kan också göra understödsansökningar.

3 § Medlemmar

Medlem i föreningen är envar, som årligen erlägger vid årsmötet fastställd medlemsavgift. Medlemmar godkänns av föreningens styrelse på ansökan. Föreningens styrelse antar och utesluter medlemmar. Medlem som mer än två år i rad försummar att inbetala sin medlemsavgift utesluts ur föreningen. Vid en uppsägning av medlemskap i föreningen eller vid uteslutning av en medlem ur föreningen, återbetalas inga genomförda betalningar eller andra betalningar.

4 § Styrelse

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen som har 3 – 10 ordinarie ledamöter som alla utses vid årsmötet. Styrelsens mandattid gäller fram till nästa årsmöte. Styrelsen väljer inom sig en ordförande, vice ordförande och utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om denna är förhindrad, på kallelse av vice ordföranden, när de anser att det behövs eller när minst hälften (1/2) av styrelseledamöterna så kräver. Styrelsen är beslutför när minst hälften (1/2) av dess ledamöter, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med absolut majoritet. Om rösterna faller jämnt, avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

Om en styrelseledamot avgår före utgången av sin mandatperiod, kan ett extra föreningsmöte utföra ett kompletterande val för återstoden av mandattiden.

Till styrelsens uppgifter hör främst att:

 • Övervaka och se till att föreningens syfte verkställs 
 • Styrelsen övervakar att förvaltningen och den ekonomiska förvaltningen förverkligas ändamålsenligt och sörjer för dess kontinuitet
 • Se till att redovisningslagen följs och att bokföringen sköts i enlighet med allmänna redovisningsprinciper samt presenterar årsredovisningen och verksamhetsberättelsen för föreningens årsmöte
 • Ger förslag till budget för följande verksamhetsår för föreningens årsmöte 
 • Upprätthålla medlemsförteckning 
 • Sammankalla föreningsmötet
 • Anställa och avskeda verksamhetsledare 
 • Vid behov ta ställning till personalrekrytering 

5 § Tecknande av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande och vice ordförande ensam eller av styrelsens medlemmar, verksamhetsledare eller någon annan av styrelsen utsedd person, två tillsammans.

6 § Verksamhetsgranskare / revisor

Föreningen har en (1) ordinarie verksamhetsgranskare eller revisor samt en (1) suppleant till verksamhetsgranskare eller revisor. För det fall att till ordinarie revisor väljs ett revisionssamfund, behöver en revisorssuppleant inte väljas. Verksamhetsgranskarens/revisorns mandattid är tiden mellan årsmötena.

7 § Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod omfattar ett kalenderår. 

8 § Föreningens möten

När styrelsen eller föreningens möte så beslutar, är deltagande i föreningens möte också möjligt per e-post eller med hjälp av något annat tekniskt hjälpmedel före eller under mötet. Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag, senast inom juni. Vid föreningsmöten har varje medlem som har fyllt 15 år rösträtt och varje röstberättigad en röst. Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften (1/2) av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

9 § Kallelse till föreningens möten 

Styrelsen ska sammankalla föreningens möten senast sju (7) dygn före mötet genom att skicka ett kallelsebrev till varje medlem per post eller per e-post. 

10 § Föreningsmöte

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

 • Öppnande av mötet
 • Val av mötesordförande, sekreterare, två (2) protokolljusterare och vid behov två (2) rösträknare 
 • Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
 • Föredragningslistan för mötet godkänns
 • Presentation av bokslutet för föregående år, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen eller verksamhetsgranskarens redogörelse
 • Fastställa bokslut och verksamhetsberättelse
 • Besluta om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga
 • Besluter om medlemsavgiftens storlek
 • Slå fast nästa verksamhetsperiods budget
 • Godkänna den kommande verksamhetsperiodens verksamhetsplan
 • Fastställa arvode för styrelsens ordförande, styrelsemedlemmar och revisor eller verksamhetsgranskare
 • Fastställa antalet styrelseledamöter för nästa verksamhetsperiod
 • Välja medlemmar till styrelsen samt revisor och revisorssuppleant eller verksamhetsgranskare och suppleant till verksamhetsgranskare
 • Övriga ärenden som anges i möteskallelsen.

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens årsmöte, ska han eller hon skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

Extra föreningsmöte ska hållas då föreningsmötet så beslutar eller styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel av föreningens röstberättigade medlemmar kräver det för behandling av ett angivet ärende.

11 § Ändring av stadgar och upplösning av förening

Beslut om ändring av stadgarna och om upplösning av föreningen, köp, försäljning eller inteckning av fastighet ska fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. Stadgeändringen eller upplösningen av föreningen ska anges i möteskallelsen. Vid upplösning av föreningen skall föreningsmötet besluta om användning av kvarvarande tillgångar så att det främjar föreningens syfte. Om föreningen blir upplöst används tillgångar för samma ändamål.

§12 Tillämpning av föreningslag

I övrigt följs bestämmelserna i den ikraftvarande föreningslagen.